เงื่อนไขการเช่ายืมชุดอุปกรณ์ Pocket Wifi

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ซิมการ์ดไทยแลนด์ (www.simcardthailand.com)

          เว็บไซต์ www.simcardthailand.com เป็นเว็บไซต์ที่ บริษัท เอาท์เลทแอเรีย จำกัด เป็นเจ้าของดูแลจัดการ และบุคคลใดที่ได้เข้ามายังหน้าเว็บไซต์นี้ จะถูกเรียกว่าผู้ใช้บริการ 

          ผู้ใช้บริการที่เข้ามาหรือใช้งานในหน้าเว็บไซต์นี้ จะต้องยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้นกรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนที่จะเข้ามาใช้งาน หรือ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

          บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการเช่ายืมชุดอุปกรณ์ ตัวแทนจำหน่ายซิม และจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับมือถือเท่านั้น มิได้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ปัญหาที่เกิดกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใชับริการใชังานทั้งในและต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสมัครบริการเสริมในซิมการ์ด หรือ เคลมอุปกรณ์เสริมสำหรับมือถือ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือการใช้งานซิมการ์ด กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการที่รับผิดชอบโดยตรง

 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด

          บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ และในกรณีข้างต้นบริษัทจะทำการ แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงเนื้อหาของบริการที่บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงโดยระบุไว้ใน วิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และให้ถือว่าข้อกำหนดที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้หลังจากนั้นเป็นต้นไป เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและบริการ

          บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงค่าบริการ หรือเนื้อหาของการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ และในกรณีข้างต้นบริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงเนื้อหาของบริการที่บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงโดยระบุไว้ในวิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และให้ถือว่าข้อกำหนดที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้หลังจากนั้นเป็นต้นไป เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 

วิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร

          วิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ รวมไปถึงหัวข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบริษัทจะแจงข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้บริการนั้นจะต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด เช่น หนังสือแจ้ง, จดหมาอิเล็กทรอนิกส์ (SMS, E-mail) โทรศัพท์ หรือการลงประกาศทางเว็บไซต์ที่บริษัททำการจัดการอยู่ เป็นต้น

 

การจำกัดความรับผิดชอบ

          แม้ว่าจะได้พยายามทุกวิถีทางอันจะทำให้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับประกันว่าข้อมูลที่ปรากฎนี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือ เพียงพอในการใช้งาน  ดังนั้นผู้ที่ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ยินยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง และยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการร้องเรียนต่อบริษัท

 

ข้อความเตือนเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์

          ข้อมูลที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจจะประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลคาดการณ์ที่พิจารณาจากสภาวะและทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ประกอบกับเป้าหมาย ความคาดหวัง สมมติฐานด้านต่างๆ การประมาณการ และการคาดคะเนทางธุรกิจและการปฏิบัติการของบริษัท ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินการในอนาคต และเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่เกิดจริงอาจแตกต่างไปจากการคาดการณ์อันเป็นผลจากปัจจัยที่หลากหลายแตกต่างกัน

 

สิทธิความเป็นเจ้าของในเนื้อหา

          เนื้อหา ข้อมูล การออกแบบ รูปแบบ โลโก้ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซึ่งเป็นสิทธิของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่อนุญาตให้บริษัทใช้ประโยชน์จากงานเหล่านี้ บุคคลที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้ตกลงที่นำเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ในลักษณะที่ไม่ละเมิดสิทธิดังกล่าว

 

การเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ จากเว็บไซต์นี้

          เว็บไซต์นี้อาจปรากฏเมนูการเชื่อมต่อ [Links] และหัวข้อ [Banners] ต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ดูแลจัดการ แต่ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้งาน เนื้อหา และอื่นใดในเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้น และการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อดังกล่าวไม่ใช่คำแนะนำให้ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์เหล่านั้นแต่อย่างใด ถ้าท่านประสงค์ที่จะสร้างเมนูการเชื่อมต่อ [Links] มายังเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อบริษัท และขอความเห็นชอบจากบริษัทก่อนที่จะดำเนินการใดๆ 

 

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

          บริษัทและบริษัทในกลุ่มขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในเหตุการณ์อันสืบเนื่อง หรือความเสียหายเฉพาะใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ หรือจากการหยุดชะงักในด้านปฏิบัติการ หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

 

กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขต

          เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยโดยจะมีอำนาจเต็มหากเกิดกรณีพิพาท

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

นโยบายการรักษาข้อมูลความลับส่วนบุคคล

 

            บริษัท เอาท์เลทแอเรีย จำกัด ให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลความลับส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้  บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทจะจัดการข้อมูลต่างๆ ของท่านอย่างปลอดภัย และเหมาะสมรวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากลูกค้า ทางบริษัทจะใช้อย่างรอบครอบและระมัดระวัง

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้า บริษัทให้ความเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว
  • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทั้งหมดเป็นความลับและนำใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งลูกค้าไว้เท่านั้น ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลที่สาม นอกจากว่าจะได้รับความยินยอมจากลูกค้า และให้ข้อมูลเท่าที่ลูกค้าอนุญาตเท่านั้น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ
  • จรรยาบรรณในการรักษาความลับ ทางบริษัทสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านต่อสาธารณะ
  • มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหายความเสียหาย การรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว บริษัทจะควบคุมข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัย ตลอดจนทบทวนและพัฒนามาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด กรณีที่ส่งเอกสารผ่านทาง FAX หรือไปรษณีย์ ทางบริษัทจะตรวจสอบข้อมูลของผู้รับอย่างถี่ถ้วนก่อนส่ง เพื่อให้เอกสารถูกส่งไปยังผู้รับอย่างถูกต้อง อีกทั้งเอกสารที่ไม่ใช้แล้วทำจะทำลายก่อนทิ้ง และ อาคารสำนักงานของบริษัทมีความปลอดภัยคอยรักษาความปลอดภัยในยามวิกาล
  • การจัดการเกี่ยวกับการักษาข้อมูลส่วนตัว ทางบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยความเคารพต่อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติของภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

  • บริษัทเข้าใจถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ อย่างลึกซึ้งถ่องแท้ทราบถึงประเด็นกฎหมายล่าสุด เพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียเปรียบ ทางบริษัทจะไม่หยุดนิ่งจะปรับปรุงนโยบายการทำงาน พัฒนาความรู้ด้านภาษีให้รองรับกับตัวบทกฎหมายล่าสุด
  • บริษัททราบถึงกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ ของนักภาษีอากรและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร เข้าใจอย่างลึกซึ้งของขอบเขตอำนาจหน้าที่ ซึ่งบริษัทจะไม่ละเมิดขอบเขตอำนาจหน้าที่เหล่านั้น
  • ตามกฎหมายนักภาษีอากร ข้อ 52 กล่าวถึง (การกระทำดังต่อไปนี้ ห้ามบุคคลที่มิใช่นักภาษีอากรกระทำการ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน) บริษัทเข้าใจถึงข้อกฎหมายนี้อย่างลึกซึ้ง นโยบายการทำงานของเราจึงไม่ล้ำขอบเขตอำนาจของนักภาษีอากร และร่วมงานกับนักภาษีอากรได้อย่างราบรื่น

ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์

ศูนย์ช่วยเหลือตอบคำถาม และข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า และการบริการของเรา คุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่นี่!

Simcardthaland.com

บริษัท เอาท์เลทแอเรีย จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ปัจจุบันมีร้านค้าปลีกเป็นของตัวเองภาย ใต้เครื่องหมายการ "AIS BUDDY BY NOI" อยู่ทั้งสิ้น 18 สาขา ตั้งอยู่ ในสนามบินหลักๆ ของเมืองไทยเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งนี้ร้าน "Noi" มีนโยบายหลักในการขายอุปกรณ์เสริมมือถือทุกชนิด (สายชาร์จ อแดปเตอร์ชาร์จไฟ, สมอลทอร์ก, SD card, แบ็ตเตอร์รี่สำรอง, แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ) ที่เป็นสินค้ามาตราฐานและ "มีคุณภาพสูง กว่าท้องตลาดทั่วไปในราคาย่อมเยาว์"

โดยไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และสินค้าหนีภาษีทุกประเภท ทางร้านยังมีบริการจำหน่ายซิมทุกประเภทเช่น SIM2Fly, Traveller sim ของ AIS, Tourist sim ของ DTAC และการให้ บริการเติมเงินทุกประเภท รวมไปถึงการให้บริการเช่าพ็อกเก็ตไวไฟของ "Samurai" สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทาง ไปเที่ยวต่างประเทศและพ็อกเก็ตไวไฟ ของ "AIS" สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย

ตำแหน่งสถานที่ตั้ง

Bangkok

Chiang Mai

Chiang Rai

Hat Yai

Phuket

Krabi

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

© Copyright Simcardthailand. All Rights Reserved